Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 45


ฤดูเข้าฉาย :

แนวของเรื่อง :

เรื่องย่อ :

          สองพี่น้อง Kirihara ผู้มีพลังจิตอย่าง Naoto และ Naoya ซึ่งพวกเขานั้นจะต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆ ซ่อนๆ เพราะพลังอันเหนือธรรมชาติของพวกเขา ซึ่งในส่วนของอนิเมะตัวใหม่ก็จะมีการเพิ่มตัวละครพี่น้องคู่ใหม่เข้าไปในเรื่องด้วยนั่นก็คือ Kuroki Yuya และ Kuroki Takuya ซึ่งพี่น้องทั้งสองคนนี้จะเป็นสมาชิกของกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่ต้องออกตามล่าพี่น้อง Kirihara !
FANSUB โดย :
Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 1 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 2 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 3 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 4 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 5 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 6 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 7 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 8 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 9 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 10 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 11 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 12 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 13 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 14 | 16-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 15 | 17-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 16 | 24-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 17 | 27-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 18 | 31-07-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 19 | 10-08-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 20 | 20-08-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 21 | 20-08-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 22 | 20-08-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 23 | 20-08-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 24 | 20-08-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 25 | 30-08-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 26 | 30-08-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 27 | 30-08-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 28 | 11-09-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 29 | 11-09-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 30 | 12-09-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 31 | 12-09-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 32 | 17-09-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 33 | 19-09-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 34 | 24-09-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 35 | 26-09-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 36 | 01-10-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 37 | 10-10-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 38 | 10-10-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 39 | 10-10-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 40 | 15-10-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 41 | 17-10-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 42 | 30-10-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 43 | 30-10-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 44 | 30-10-2021 ]

[ Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ตอนที่ 45 | 04-11-2021 ]